Posts Tagged ‘Pustaka Azzam

12
Jul
10

TAFSIR ATH THABARI 1 SET LENGKAP (Jilid 1-26)

Judul asli: Jamiul bayan an ta’wil Ayi Al Qur’an
Penulis: Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath Thobari -rahimahullah-
Fisik: Buku ukuran sedang  15×23,5 cm, Hardcover
Penerbit: Pustaka Azzam

Harga: Jilid 1-26 lengkap, Rp 4.676.000,-

Rating: Best Seller
Pemesanan: 0818 258 753 atau 085 292 111 852

Deskripsi:
Tafsir Ath-Thabari adalah kitab tafsir Al-Qur’an paling lengkap, paling tua, dan paling populer di kalangan ulama dan pencari ilmu. Ditulis oleh Imam Muhammad (Abu Ja’far) bin Jarir ath-Thabari (838 – 923 M), ulama asal Tabaristan (Persia). Karya ini aslinya berjudul Jami al-bayan an ta’wil ay al-Qur’an, namun lebih populer sebagai Tafsir Ath-Thabari.

Tafsir ini sangat panjang, awalnya terdiri dari 30 juz besar. Namun kemudian di edit ulang oleh penulisnya (ath-Thabari), dimana seluruhnya membutuhkan 3000 lembar kertas. Ini sekaligus menunjukkan keluasan ilmu sang mufassir. Maka tidaklah heran bila kitab ini menjadi rujukan utama kalangan ahli tafsir kemudian, seperti Imam Ibnu Katsir, Imam as-Suyuthi dan al-Baghawi.

Tafsir Ath-Thabari memuat istinbath (pengambilan hukum), menyampaikan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama, dan memilih pendapat mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat itu dengan sisi pandang yang didasarkan kepada logika dan pembahasan nash ilmiah yang teliti.

Imam Suyuthi dalam Al-Itqan mengatakan, “Ia adalah tafsir yang paling baik dan besar, memuat pendapat-pendapat para ulama, dan sekaligus menguatkan pendapat-pendapat itu, dan memuat uraian nahwu serta istinbath hukum. Dengan kelebihannya itu, ia menempati kualitas teratas dari kitab-kitab tafsir sebelumnya.”

Sedang Imam an-Nawawi berkata, “Umat Islam sepakat bahwa tidak ada seorangpun yang menulis tafsir sekaliber Tafsir Ath-Thabari.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar, “Adapun dari tafsir-tafsir yang ada di tangan manusia, yang paling baik adalah tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari. Ini karena ia menyebutkan ucapan-ucapan para salaf dengan sanad-sanad yang kokoh, tidak menukil kebid’ahan, dan tidak menukil dari orang-orang yang diragukan agamanya.” (Fatawa Ibnu Taimiyah, 2/192). Banyak pujian juga datang dari para ulama lainnya.

Jadi, Tafsir Ath-Thabari bisa dikatakan sebagai tafsir pertama dilihat dari waktu penulisan dan penyusunan keilmuannya. Karena kitab tesebut merupakan tafsir pertama yang sampai pada kita di saat tafsir-tafsir yang mendahuluinya telah lenyap ditelan perputaran jaman sehingga tidak sampai ke tangan kita. Adapun dilihat dari sisi penyusunan keilmuannya, maka ia tafsir yang memiliki ciri khas yang ditemukan oleh penulisnya yang kemudian ia tempuh sebagai metode tersendiri hingga ia persembahkan kepada umat manusia sebagai karya yang agung.

Dalam menafsirkan ayat-ayat, Ibnu Jarir ath-Thabari menolak bersandar pada logika semata. Ia umumnya menuliskan riwayat-riwayat beserta sanadnya yang sampai shahabat atau tabi’in, dengan memperhatikan ijma’ Ulama dan mengindahkan perbedaan pendapat bacaan ayat-ayat. Ia juga merujuk kepada bahasa Arab asli dalam menafsirkan kata dalam satu ayat yang kurang jelas.

25
Apr
10

Panduan Hukum Islam, I-lamul Muwaqien

Harga: Rp 143.000,-
Pengarang: Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 1,5 kg


Deskripsi:

lbnu Qayyim menulis panjang lebar dalam buku  “Panduan Hukum Islam – I’lamul Muwaqi’in“  ini tentang pemikian hukum Islam yang menjadi wacana publik pada masanya dan masa-masa sebelumnya. Penjelasannya mengungkapkan pro kontra persoalan seputar dasar-dasar hukum Islam seperti Qiyas, Istihsan, Qaul, shahabi, A’mal Ahlul madinah dan lain-lain.
Polemik tersebut menjadi lebih menarik sebab dilengkapi dengan contoh-contoh dalam  berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Seperti masalah warisan, thaharah, haji, puasa, zakat, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

28
Des
09

Al Mughni jilid 1

Harga: Rp 123.000,-
Pengarang: Ibnu Qudamah
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 1,2 kg

Kitab Al Mughni dianggap sebagai slah satu kitab yang membahas tentang fiqih ISlam secara umum dan terutama fiqh dalam madzab Hambali. imam Ibnu Qudamah telah menyusunnya dalam bentuk fiqh muqorrin (perbandingan antar madzab). Imam Ibnu Qudamah -rahimahullah- tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab mukhtashor dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung didalamnya, namun juga menganalisa semua point utama yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan didalamnya.
Beliau juga menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut madzab Hambali mengenai masalah tersebut. kemudian beliau juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi diantara sejumlah imam yang berasal dari berbagai madzab. Bahkan, beliau juga menyebutkan pendapat madzab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya pengikut yang berusaha untuk menyebarluaskan ,seperti madzab Hasan Al Basri , Atha’, Sufyan Ats Tsauri dan lainnya -rahimakumullah-.

Imam Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama lainnya yang mengungkap suatu pendapat dalam masalah tertentu kemudian dalil tersebut beliau jelaskan sisi kekuatan dan kelemahannya.
Tanpa diragukan lagi, Kitab Al Mughni ini merupakan kajian fiqih terbaik yang telah disusun dalam format Fiqih Perbandingan, ketika itu belum banyak  ulama yang menyusun kitab dengan metodologi semacam ini.
Oleh karena itu, para ulama yang berasal dari berbagai madzab pun memandang bahwa kitab ini dengan pandangan penuh penghargaan dan diaggap sebagai salahs atu referensi dalam bidang Fiqih Perbandingan, sehingga diharapkan dpat meningkatkan keilmuan pembacanya dari hanya sekedar taqlid ke madzab tertentu ke tingkat At tarjih Ah Shahih (menggangap kuat suatu pendapat dengan cara yang benar)

15
Nov
09

Ar-Risalah

Harga: Rp 107.000,-
Pengarang: Imam Syafii
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 0,8 kg


Deskripsi:

Imam Syafii merupakan orang pertama yang memiliki gagasan dan ide cemerlang mengenai metode penggalian hukum Islam, yang dituangkan secara sistematis ke dalam sebuah karya tulis yang diberi judul Ar-Risalah (yang berarti sepucuk surat).Upaya pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun al-Rasyid (145 H -193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma’mun(170H 218 H). Lahirnya kitab Ar-Risalah merupakan fase awal perkembangan ilmu ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli ushul pada masa sesudahnya dalam menyusun karya-karya mereka. Buku ini merangkum gambaran metodologi Imam Syafii dalam mencari dan menggali hukum-hukum Islam. Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, akademia dan pemerhati studi-studi hukum Islam.

27
Jul
09

Fathul Baari, 1 set (jilid 1 – 28)

Harga: Rp 3.150.000,-
Pengarang: Ibnu Hajar al-Asqalani
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 28,0 kg

Deskripsi:
Hadits (sunnah) dalam agama Islam merupakan sumber syariat yang kedua setelah Al Quran. Dalam hal ini fungsi Sunnah adalah untuk menguatkan apa yang ada dalam Al Quran, menjelaskan apa yang ada dalam Al Quran dan menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut dalam Al Quran. Begitulah urgensi sunnah dalam syariat Islam, sehingga penulis umat Islam berkewajiban untuk mengetahui, mempelajari dan mendalaminya. Hal itu telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya:Barangsiapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. (Qs. An-Nisaa (4): 80) dan firman-Nya pula, Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu ambillah, dan apa yang dilarangnya hentikanlah.(Qs. Al Hasyr (59): 7). Untuk itu sangat penting kiranya upaya untuk menerjemahkan buku-buku hadits, khususnya buku hadits yang telah diakui oleh para ulama akan keabsahan dan keotentikannya, terutama Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Adapun buku yang ada di hadapan pembaca ini, adalah terjemahan buku Fathul Baari syarah hadits Shahih Bukhari, karangan Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. Perlu penulis beritahukan bahwa dalam terjemahan ini tidak semua isi buku ditulis sesuai dengan buku aslinya, diantaranya:1.Sanad Hadits (perawi) hanya ditulis nama perawi yang awal (sahabat) sebelum Rasulullah shalallahu alaihi wassalam 2.Tinjauan Nahwu (gramatikal), kecuali yang berkaitan dengan matan hadits. Hal itu karena penulis lebih menfokuskan pada syarah (keterangan) matan hadits, supaya isi hadits dapat dipahami dengan mudah, utuh dan jelas. Disamping itu, pembahasan mengenai sanad hadits Bukhari secara panjang lebar dapat mempersulit dan membingungkan pemahaman orang yang belum begitu mengenai ilmu musthalahul hadits. Sementara bagi yang sudah mempelajari dan ingin mengetahui lebih dalam, dapat merujuk kepada buku aslinya. Untuk sementara jilid terakhir 28 InsyaAllah berakhir jilid 38.

06
Jun
09

Ar-Risalah

Harga: Rp 110.000,-
Pengarang: Imam Syafi’i
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 0,8 kg


Deskripsi:

Imam Syafii merupakan orang pertama yang memiliki gagasan dan ide cemerlang mengenai metode penggalian hukum Islam, yang dituangkan secara sistematis ke dalam sebuah karya tulis yang diberi judul Ar-Risalah (yang berarti sepucuk surat).Upaya pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun al-Rasyid (145 H -193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma’mun(170H 218 H). Lahirnya kitab Ar-Risalah merupakan fase awal perkembangan ilmu ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli ushul pada masa sesudahnya dalam menyusun karya-karya mereka. Buku ini merangkum gambaran metodologi Imam Syafii dalam mencari dan menggali hukum-hukum Islam. Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, akademia dan pemerhati studi-studi hukum Islam.
Blog Stats

  • 138.827 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
April 2020
S S R K J S M
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Tulisan Teratas

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: