Arsip untuk Juli, 2009

27
Jul
09

Jenggot Yes, Isbal No

Harga: Rp 9.000,-
Pengarang: Abdullah bin Jarullah alu Jarullah
Penerbit: MEDIA HIDAYAH

Deskripsi:
Buku ini membahas hukum memelihara jenggot dan berpakaian isbal yang kami terjemahkan dari 4 buah buku, yaitu:Min al Hadyi an Nabawi I faul Liha, karya Abdullah bin Abdul Hamid. Muhaawarah Thariifah Baina Dzii Lihyah wa Mahluuqiha, karya Abdul Karim al Juhaiman. Isbaal ats Tsiyaab Baina al Ijaab wa al Iqaab, karya Abdullah bin Abdul Hamid. Tadzkir asy Syabaab bimaa Jaa-a fii Isbaal ats Tsiyaab, karya Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Alu Jarullah.

27
Jul
09

Aqiqah, Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi

Harga: Rp 19.000,-
Pengarang: Ahmad bin Mahmud ad-Dib
Penerbit: QISTY

Deskripsi:
Buku ini berisi penjelasan tentang aqiqah dan kewajiban-kewajiban orangtua terhadap bayi mereka, baik sebelum maupun setelah dilahirkan. Penjelasan aqiqah yang dipaparkan buku ini merujuk kepada hadis dan sunnah Nabi. Kendati dikemas dalam pembahasan fikih, namun buku ini tidak terjebak ke dalam persoalan khilafiyah yang berbelit-belit. la memaparkan secara garis besar perbedaan pendapat ulama enyangkut tatacara pelaksanaan aqiqah dan menunjukkan pendapat yang paling valid berdasarkan nash yang sharih dan sahih. Buku ini tak hanya menjelaskan hukum aqiqah, tapi juga membentangkan uraian tentang tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, dan hikmah aqiqah. Bahkan lebih dari itu, risaiah aqiqah ini dilengkapi pula dengan pembahasan mengenai anjuran agama kepada para orangtua untuk memiliki keturunan, serta kewajiban yang harus ditunaikan orangtua menjelang dan sesudah pelaksanaan aqiqah. Paparan bukujni sangat jelas, mudah dipahami, dan praktis. Buku ini penting dimilikibieh para orangtua, calon orangtua yang menanti an buah hati mereka, dan siapa saja yang ingi mengetahui lebih dalam lagi tentang aqiqah, serta kewajiban kewajiban terhadap anak sesuai ajaran Islam.

27
Jul
09

Fikih Wanita, Lengkap Membahas Masalah Wanita

Harga: Rp 240.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Penerbit: AKBAR

Deskripsi:
Perhatian dan kasih sayang Islam kepada kaum wanita sangatlah tinggi. Karena mereka adalah ibu, saudari, puteri dan isteri bagi kita. Wanita muslimah yang diharapkan oleh Islam adalah wanita yang terpelajar dan berpendidikan yang menerima ilmu pengetahuan lalu mengajarkannya di antara sesamanya. Wanita itu, baik ia sebagai ibu, saudari, puteri maupun isteri membutuhkan cahaya dan ilmu dalam menyembah Allah Subhaanahu wa Ta-ala. Ia juga merupakan individu yang memiliki beban sebagaimana halnya laki-laki. Dia membutuhkan orang yang dapat mengajarinya dan membimbingnya kepada hukum-hukum agamanya, baik orang itu adaiah ayah, saudara, suami atau mahram-nya. Diantara kebiasaan Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam- adaiah duduk di dalam mesjid Madinah untuk mengajar para Sahabat beliau. Suatu ketika, kaum wanita berkata, ”Wahai Rasulullah, engkau kan lebih sering sekali bersama laki-laki daripada kami, maka bisakah engkau tetapkanlah satu hari bagi kami dari hari-harimu.” Beliau pun lalu menetapkan untuk mereka satu hari yang yang khusus beliau gunakan untuk mengajari mereka. Di antara apa yang pernah beliau sabdakan kepada mereka adaiah, ”Bila ada tiga orang anak yang meninggal dunia dari seorang wanita diantara kalian maka kelak mereka akan menjadi tirai yang melindungi ibunya dari api neraka.” Salah seorang wanita kemudian bertanya,”Bagaimana dengan dua orang?” Beliau menjawab, ”lya, dua orang juga.” HR. Al-Bukhari (1/36, 9/124). Begitulah semangat kaum wanita Anshar Madinah yang selalu menemui Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam- untuk mempelajari agama. Dan beliaupun berdoa kepada Allah untuk mereka: ”Semoga Allah merahmati wanita Anshar (Madinah) yang mempelajari agama.” (Shahiih. HR. Al-Bukhari).

27
Jul
09

Ensiklopedi Zakat, Fatwa Zakat Utsaimin

Harga: Rp 90.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH

Deskripsi:
Salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu adalah zakat, seringkali kita menemui beberapa kasus dimana seorang muslim mengeluarkan zakat sesuai perkiraannya atau sasaran zakatnya kurang tepat atau pengelolaannya kurang sinkron dengan nilai-nilai syariat. Fenomena ini tentunya melanda di berbagai belahan dunia islam, inti permasalahannya adalah kurang memahami dengan benar inti risalah zakat ini, oleh karena itu salah satu solusi yang bisa disuguhkan adalah dengan memberikan penjelasan langsung dengan merujuk ke sumber aslinya yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Dalam kitab ini Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin rahimahullah lewat untaian fatwa-fatwanya mengupas permasalahan zakat dan kasus-kasus penting yang sering dialami oleh seorang muslim dengan memaparkan dalil- dalil yang akurat dari al-Quran dan as-Sunnah.

27
Jul
09

Fathul Baari, 1 set (jilid 1 – 28)

Harga: Rp 3.150.000,-
Pengarang: Ibnu Hajar al-Asqalani
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 28,0 kg

Deskripsi:
Hadits (sunnah) dalam agama Islam merupakan sumber syariat yang kedua setelah Al Quran. Dalam hal ini fungsi Sunnah adalah untuk menguatkan apa yang ada dalam Al Quran, menjelaskan apa yang ada dalam Al Quran dan menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut dalam Al Quran. Begitulah urgensi sunnah dalam syariat Islam, sehingga penulis umat Islam berkewajiban untuk mengetahui, mempelajari dan mendalaminya. Hal itu telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya:Barangsiapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. (Qs. An-Nisaa (4): 80) dan firman-Nya pula, Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu ambillah, dan apa yang dilarangnya hentikanlah.(Qs. Al Hasyr (59): 7). Untuk itu sangat penting kiranya upaya untuk menerjemahkan buku-buku hadits, khususnya buku hadits yang telah diakui oleh para ulama akan keabsahan dan keotentikannya, terutama Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Adapun buku yang ada di hadapan pembaca ini, adalah terjemahan buku Fathul Baari syarah hadits Shahih Bukhari, karangan Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. Perlu penulis beritahukan bahwa dalam terjemahan ini tidak semua isi buku ditulis sesuai dengan buku aslinya, diantaranya:1.Sanad Hadits (perawi) hanya ditulis nama perawi yang awal (sahabat) sebelum Rasulullah shalallahu alaihi wassalam 2.Tinjauan Nahwu (gramatikal), kecuali yang berkaitan dengan matan hadits. Hal itu karena penulis lebih menfokuskan pada syarah (keterangan) matan hadits, supaya isi hadits dapat dipahami dengan mudah, utuh dan jelas. Disamping itu, pembahasan mengenai sanad hadits Bukhari secara panjang lebar dapat mempersulit dan membingungkan pemahaman orang yang belum begitu mengenai ilmu musthalahul hadits. Sementara bagi yang sudah mempelajari dan ingin mengetahui lebih dalam, dapat merujuk kepada buku aslinya. Untuk sementara jilid terakhir 28 InsyaAllah berakhir jilid 38.

12
Jul
09

Hadist-hadist Populer, Pedoman Hidup Sehari-hari

Harga: Rp 65.000,-
Pengarang: Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di
Penerbit: ELBA

Deskripsi:
Buku di tangan pembaca ini adalah karya ulama besar, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa-di yang hidup antara tahun 1307H-1376H. Beliau adalah guru utama Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Buku ini dengan sangat baik memilah Hadis-Hadis Nabi shalallahu alaihi wa salam kemudian menjelaskannya dengan sangat gamblang, sehingga menjadi sebuah buku yang memuat inti ajaran Islam -dengan ringkas dan padat- secara menyeluruh. Buku ini meskipun tidak tebal, tetapi insya Allah memuat seluruh disiplin ilmu yang bermanfaat. Seperti ilmu tauhid, ushul, aqidah, sirah (biografi Nabi Sahabat dan para ulama), akhlak, kedokteran, berbagai bab dalam masalah fiqh seperti ibadah, muamalah, nikah dan lain-lain berikut hukum- hukumnya, motivasi untuk meraih kebaikan agama maupun dunia, juga untuk menolak berbagai macam bahaya. Semuanya merupakan hasil dari istinbath (kesimpulan) dan penjabaran dari ucapan yang mulia Rasulullah saw. Apabila kita tidak bisa mempelajari seluruh sabda Nabi saw yang mulia -yang jumlahnya sangat banyak- maka hendaknya kita cerdas dengan mempelajari sabda-sabda beliau yang sudah dipilihkan oleh para ulama. Hadis-Hadis yang dipilih dan diterangkan di dalam buku ini juga bisa menjadi bahan evaluasi, seberapa banyak Hadis-Hadis populer yang sudah kita dengar selama ini, dan seberapa jauh pemahaman kita tentangnya. Selamat membaca!

12
Jul
09

Ringkasan Shahih Muslim

Harga: Rp 230.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH

Deskripsi:
Sungguh besar anugerah Allah kepada Imam Muslim. Beliau telah hapal Al-Quran secara utuh dan ribuan hadis beserta sanadnya ketika berusia sepuluh tahun. Beliau berguru kepada ulama besar pada masa itu, antara lain: di Khurasan beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawaih. Di Iraq beliau berguru kepada Ahmad bin Hanbai dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz beliau berguru kepada Sa’id bin Manshur dan Abu Mush’ab. Di Mesir beliau berguru kepada’ Amru bin Sawwad dan Harmalah bin Yahya. Di antara imam hadis yang pernah meriwayatkan hadis dari Imam Muslim adaiah At-Turmudzi, Ibni Khuzaimah, Abdul Wahhab Al-Farra, Ibnu Ishaq AL-Asfarainiy, dan lain-lain. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Muslim yang banyak dijadikan referensi oleh dunia Islam selain ”Shahih Muslim”, misalnya: Al-MusnadAl-Kabir, Al-Jamik, Al-Asmak wal Kauniyyah, Al-Afradwal Wihdan, Al-Aqran, Masyaikh Ats-Tsauri, Tasmiyatu Syuyukhi Malik, Kitabul Mukhadramin, Kitabu Auladish Shahabah, Ath-Thabaqat, Auhamul Muhadditsin, Afradus Syamiyin, At-Tamyiz, dan Al-I’lal. Semula Imam Muslim berhasil menghimpun 300.000 hadis, lalu beliau seleksi kesahihannya hanya tinggal 7.275 hadis, namun dari jumlah ini hanya sekitar 4000 hadis yang termuat dalam kitab ”Shahih Muslim” dengan mengesampingkan hadis-hadis yang terulang-ulang. Imam Muslim memang pernah menerima hadis dari Imam Al-Bukhari, tetapi Imam Muslim mempunyai keunggulan di dalam pengelompokan hadis-hadis pada bab-bab yang sesuai dengan pokok bahasannya. Syaikh al-Albany dalam hal ini meringkasnya (tidak semuanya dicantumkan di dalam kitab ini, karena hanya dipetik-petik yang mempunyai matan yang sama) dengan pertimbangan ringkasan-ringkasan sebelumnya dari Shahih Muslim dikatakan kurang karena ada beberapa matan/isi yang seharusnya ada tidak dimasukkan oleh peringkas tersebut.
Blog Stats

  • 138.827 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
Juli 2009
S S R K J S M
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tulisan Teratas

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: