Arsip untuk Maret, 200909
Mar
09

Tafsir al-Aishar jilid 7, Selesai.

Harga: Rp 190.000,-
Pengarang: Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi
Penerbit: DARUS SUNNAH PRESS


Deskripsi:

Tafsir Al-Quran ditulis untuk menjelaskan makna dan maksud dari suatu ayat di dalamnya, sehingga kaum muslimin dapat mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Tidak sedikit suatu tafsir Al-Quran di hadirkan oleh penafsirnya akan tetapi tafsir itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kaum muslimin wajib dimengerti, difahami lalu diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Untuk merealisasikan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan adanya penjelas atau sebuah tafsir. Maka dari itu, kami hadirkan kembali ke hadapan pembaca karya seorang ulama yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya, beliau adalah Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tafsir beliau ini menekankan pada penafsiran manhaj salafus shalih dalam hal akidah, ibadah maupun hal lainnya. Suatu kitab tafsir yang mudah dipahami sebagaimana nama tafsir ini yaitu ”Al-Aisar (termudah)”, yang menggabungkan antara arti yang dimaksud dalam firman Allah Taala dengan uraian-uraian bahasa yang mudah, sehingga kalangan awam pun dapat dengan mudah memahaminya. Sebuah kajian tafsir dengan metode penafsiran khusus yaitu : 1. Menjelaskan kata perkata dari setiap ayat secara literal. 2. Menafsirkan ayat secara global dengan menghubungkan ayat satu dengan ayat lainnya dan dengan penjelasan hadits Nabawi, perkataan para shahabat Radhiyallahu anhum dan kata-kata hikmah. 3. Diakhiri untuk setiap ayat-ayat penafsirannya dengan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut. Mudah-mudahan kitab tafsir ini dapat memberikan faedah ilmu untuk kaum muslimin dan bisa menjadi pendorong untuk melakukan amal kebajikan. Selamat membaca!

09
Mar
09

Ringkasan Shahih Muslim

Harga: Rp 230.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH

Deskripsi:
Sungguh besar anugerah Allah kepada Imam Muslim. Beliau telah hapal Al-Quran secara utuh dan ribuan hadis beserta sanadnya ketika berusia sepuluh tahun. Beliau berguru kepada ulama besar pada masa itu, antara lain: di Khurasan beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawaih. Di Iraq beliau berguru kepada Ahmad bin Hanbai dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz beliau berguru kepada Sa’id bin Manshur dan Abu Mush’ab. Di Mesir beliau berguru kepada’ Amru bin Sawwad dan Harmalah bin Yahya. Di antara imam hadis yang pernah meriwayatkan hadis dari Imam Muslim adaiah At-Turmudzi, Ibni Khuzaimah, Abdul Wahhab Al-Farra, Ibnu Ishaq AL-Asfarainiy, dan lain-lain. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Muslim yang banyak dijadikan referensi oleh dunia Islam selain ”Shahih Muslim”, misalnya: Al-MusnadAl-Kabir, Al-Jamik, Al-Asmak wal Kauniyyah, Al-Afradwal Wihdan, Al-Aqran, Masyaikh Ats-Tsauri, Tasmiyatu Syuyukhi Malik, Kitabul Mukhadramin, Kitabu Auladish Shahabah, Ath-Thabaqat, Auhamul Muhadditsin, Afradus Syamiyin, At-Tamyiz, dan Al-I’lal. Semula Imam Muslim berhasil menghimpun 300.000 hadis, lalu beliau seleksi kesahihannya hanya tinggal 7.275 hadis, namun dari jumlah ini hanya sekitar 4000 hadis yang termuat dalam kitab ”Shahih Muslim” dengan mengesampingkan hadis-hadis yang terulang-ulang. Imam Muslim memang pernah menerima hadis dari Imam Al-Bukhari, tetapi Imam Muslim mempunyai keunggulan di dalam pengelompokan hadis-hadis pada bab-bab yang sesuai dengan pokok bahasannya. Syaikh al-Albany dalam hal ini meringkasnya (tidak semuanya dicantumkan di dalam kitab ini, karena hanya dipetik-petik yang mempunyai matan yang sama) dengan pertimbangan ringkasan-ringkasan sebelumnya dari Shahih Muslim dikatakan kurang karena ada beberapa matan/isi yang seharusnya ada tidak dimasukkan oleh peringkas tersebut.

09
Mar
09

Istri-istri para Khalifah

Harga: Rp 80.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad Raji Kinas
Penerbit: PUSTAKA ALKAUTSAR

Deskripsi:
Di belakang orang-orang besar terdapat istri-istri ”besar”. Ungkapan ini barangkali bisa mewakili potret istri-istri para khalifah yang tersebut dalam buku ini. Acapkali kita mendengar atau membaca kebesaran seorang tokoh, tapi jarang kita mengetahui siapa istrinya. Mungkin Anda sering mendengar nama besar Umar bin Al-Khatab, atau kezuhudan Umar bin Abdul Aziz, atau kepopuleran Harun Ar-Rasyid, tapi sejauh mana Anda telah mengenal istri-istri mereka? Selalu ada cerita menarik dari para istri itu. Cerita tentang siapa ia sebelum menjadi pendamping hidup suaminya, cerita tentang cinta mereka, cerita tentang agenda-agenda besar yang harus disampaikan kepada suaminya untuk direalisasikan, cerita tentang mimpi-mimpi dan harapan-harapannya, cerita tentang rakyatnya. Cerita tentang anak dan keluarganya. Juga cerita tentang derita, kesedihan, yang menemani di sebagian hari-hari mereka. Karena, istana itu tidak tidak harus selalu menjadi tempat semua kemegahan dan kebahagiaan. Buku ini mengantarkan Anda mengenal siapa istri-istri para khalifah, mulai dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sampai pada Khalifah Mutawakkil Alallah. Semua materi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, ilmiah dan berbobot. Tak pelak, buku ini layak Anda miliki.

09
Mar
09

Kamus Arab-Indonesia sehari-hari

Harga: Rp 20.000,-
Pengarang: Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara, dkk
Penerbit: DARUL IBNU HAZM

Deskripsi:
Ketahuilah! Bahwasanya bahasa arab merupakan syiar Islam dan bahasa Al-Qur’an, sedangkan memahami Al-Qur’an dan As-sunnah adalah suatu kewajiban, dan untuk bisa memahaminya secara sempurna diperlukan pengenalan serta pengetahuan bahasa arab secara mendalam. Disinilah letak pentingnya mempelajari bahasa arab, maka mempelajarinya adalah sebuah kewajiban, dan benarlah apa yang dituturkan Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn Khoththob: “Pelajarilah bahasa arab sesungguhnya ia adalah bagian dari agama kalian” (lihat kitab Iqtidho’ ashirotil-mustaqim hal 207). Oleh karena itu para shahabat radhiyallahu ‘anhum dan orang-orang sesudahnya tatkala mereka berhasil mengusai daerah-daerah yang baru seperti Mesir, Syam, Khurasan, Irak, mereka mengajarkan dan membiasakan penduduk daerah tersebut menggunakan bahasa arab, sehingga bahasa arab menjadi bahasa sehari-hari mereka, walaupun mereka sebelumnya mempunyai bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa parsi ataupun bahasa rumawi, bahkan bahasa arab akhirnya bisa mengalahkan dan menguasai bahasa-bahasa daerah tersebut, sehingga penduduk wilayah yang ditaklukkan itu berubah menjadi bangsa arab, dan masuk ke dalam wilayah arab, seperti Mesir, Syam, Irak, Aljazair, Libya dan lain-lain. Bahasa arab adalah bahasa yang indah dan kaya dengan kosa kata serta beraneka ragam uslubnya, berbeda dengan bahasa indonesia yang tampak sederhana dan kurang kosa kata. Dalam mempelajari bahasa arab diperlukan kelengkapan-kelengkapan penunjang. Salah satu diantara kelengkapan yang membantu para pelajar untuk mem-perbanyak perbendaharaan kosa kata dan menambah wawasan dalam berbahasa adalah kamus bahasa arab, apalagi bagi para pemula, sangat membutuhkan sekali untuk mengenal kata-kata baru, dan menambah perbenda-haraan kalimat-kalimat bahasa arab, dengan perantaraan kamus kecil ukuran saku sehingga bisa dibawa kemana-mana, apalagi disertai dengan contoh-contoh pembicaraan sederhana yang membantu mereka untuk memberanikan diri berbicara dengan bahasa arab dikalangan mereka, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan bagian hidup mereka, inilah yang selalu kita harap-harapkan. Pada akhirnya tiada lain harapan kami selama buku ini masih dibaca dan dapat dimanfaatkan oleh para pelajar, semoga akan menjadi timbangan kebaikan bagi penulisnya di sisi Allah, Amin

09
Mar
09

Khutbah Jumat dari Masjidil Haram

Harga: Rp 70.000,-
Pengarang: Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi
Penerbit: SUKSES PUBLISHING

Deskripsi:
Inilah buku kumpulan khutbah Jumat yang sangat langka dan istimewa. Sebab buku ini memuat khutbah Jumat yang langsung disampaikan dari mimbar Kabah di Masjidil Haram Makkah AI Mukarramah. Apalagi ia merupakan kumpulan khutbah Jumat salah seorang imam Masjidil Haram yang terpopuler di Indonesia, bahkan seantero dunia. Seorang imam yang bacaan tartilnya sering menghiasi kolong langit setiap negeri kaum muslimin. Seorang qari yang bacaannya sangat merdu menyentuh qalbu dan lantunan doa-doanya membuat mata menangis haru. Seorang imam besar dan dai yang sangat mendalam ilmunya. Diaiah Syaikh Dr. Abdurrahman Abdul Aziz As-Sudais Keistimewaan kumpulan khutbah Jum’at ini tidak saja karena nama besar Syaikh As-Sudais, tetapi karena materinya benar-benar menjadi kebutuhan umat dan mengupas hampir semua tema yang disampaikan dalam kurun waktu sekitar 25 tahun. Mulai dari masalah aqidah, ibadah, ilmu, akhlak, sirah, muamalah, hingga masalah sosial dan berbagai isu kontemporer yang dihadapi umat Islam. Karenanya tidak mengherankan jika sejak lama para ulama besar seperti Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh menyarankan agar Syaikh As-Sudais mempublikasikan kumpulan khutbahnya. Isi khutbah Syaikh As-Sudais memang dikenal sangat kontekstual, sistematis, berwawasan ke depan dan sangat memperhatikan heterogenitas umat Islam di seluruh dunia. Ya, karena beliau sangat sadar, khutbahnya didengarkan jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Istimewanya lagi, meski menyadari kemajemukan dan heterogenitas tamu Allah di Masjid Haram, Syaikh As-Sudais tetap sangat teguh di atas prinsip dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash Shahihah sesuai dengan manhaj (metode pemahaman) Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun tegas di atas prinsip yang haq, tetapi materi khutbah Syaikh Sudais tidak kaku dan monoton. Sebaliknya, bahasanya mengalir, tajam dan mudah dipahahami lebih dekat kepada sastra dan sangat memikat siapa pun yang mendengar membacanya. Buku ini juga memuat teks khutbah hari raya, khutbah shalat (meminta hujan) dan khutbah pada momen-momen tertentu, seperti bulan Ramadan. Maka buku ini benar-benar buku panduan khutbah yang lengkap. Dan, tak kalah penting kapan pun dan di negeri mana pun disampaikan, tema-tema khutbah di dalam buku masih tetap aktual, menjawab kebutuhan umat dan sangat berkualitas. Karenanya, buku ini sangat penting untuk menjadi rujukan dan dimiliki oleh setiap khatib dai, ustad dan kaum muslimin pada umumnya. Buku ini juga penting untuk dikoleksi berbagai perpustakaan Islam, khususnya perpustakaan masjid. Bagi anda yang pernah menunaikan haji, beruntung bisa mendengarkan khutbah langsung dari mimbar Ka bah, buku ini menjadi kado kenangan dan nostalgia betapa nikmat, khusyu, dan syahdunya jumatan di Masjidil Haram bersama Syaikh As-Sudais.

09
Mar
09

Sirah Nabawiyah

Harga: Rp 90.000,-
Pengarang: Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri
Penerbit: PUSTAKA ALKAUTSAR

Deskripsi:
Perjalanan hidup Rasulullah,adalah lautan yang luas membentang dengan kebeningan airnya yang kebiruan. Disana tersimpan pesona alami nan abadi. Tiada mata yang bosan memandang. Tiada hati yang jemu menikmati. Tiada berhenti orang yang menyelami. Karena sosok beliau, adalah pesona sepanjang masa. Buku Sirah Nabawiyah ini mencoba menyajikan pesona-pesona itu. Sebagai buku yang berhasil meraih juara 1, dalam lomba karya tulis tentang sirah beliau, yang diprakarsai Rabithah Al-Alam Al-Islamy, tidak terlalu mengherankan, jika ia juga memiliki pesona tersendiri untuk dibaca dan dinikmati.

09
Mar
09

Zadul Maad, jilid 1

Harga: Rp 85.000,-
Pengarang: Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah
Penerbit: GRIYA ILMU

Deskripsi:
Membaca dan menelaah lembaran- lembaran sejarah perjalanan Rasulullah shalallahu alaihi wa salam adalah suatu keasyikan yang tidak pernah berujung. Menyimak sifat-sifat beliau shalallahu alaihi wa salam akan mengundang decak kagum dan kerinduan yang tiada bertepi sebelum berjumpa dengannya. Bagaimana tidak, sebab ucapan-ucapan beliau bukanlah perkataan basa-basi. ataupun kata-kata tanpa makna, melainkan wahyu yang datang dari Allah shalallahu alaihi wa salam sebagai petunjuk jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Telah begitu banyak ulama yang menelurkan kitab yang menyajikan tentang sejarah manusia agung ini. Baik terdahulu maupun abad ini. Ulama Timur maupun Barat. Muslim ataupun non Muslim. Tidak ketinggalan pula para sastrawan dan pujangga turut andil dalam mengemban peran ini. Demikian pula, kami turut persembahkan kepada segenap pembaca sebuah kitab paling lengkap dan terperinci dalam bentuk terjemahan dari kitab Zadul Maad fii Hodyi Khairil Ibad, karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Saad Az-Zari Ad-Dimasyqi, yang kita kenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seorang ulama besar, memiliki ilmu yang luas, pandangan yang bijak, sangat mahir tentang iimu-ilmu Islam pokok-pokok maupun cabang-cabangnya, rinci dan garis besar. Dalam kitab ini, penulis membahas sejarah panjang kehidupan sosok manusia agung, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam, secara tuntas. Diawali dengan keutamaan diutusnya beliau kepada umat manusia. Setelah itu. penulis akan mengetengahkan petunjuk-petunjuk beliau shalallahu alaihi wa salam, mulai dalam hal berpakaian dan cara bermuamalah. Petunjuk beliau ketika berwudhu, shalat, sejak takbir hingga salam. Petunjuk beliau tentang shalat jumat, shalat kusuf, shalat istisqa, maupun shalat ketika safar. Juga. petunjuk beliau tentang membaca Al-Quran. Sungguh, memiliki dan membaca kitab ini adalah hal yang patut bagi setiap Muslim. Karena, pembaca akan menemukan segala sesuatu yang berkenaan dengan panutan setiap insan. Muhammad shalallahu alaihi wa salam, yang tidak pembaca dapati pada buku-buku lainnya, secara rinci.
Blog Stats

  • 138.739 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
Maret 2009
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Tulisan Teratas

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: