Arsip untuk Februari, 2009

20
Feb
09

Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah

Harga: Rp 120.000,-
Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah
Penerbit: PUSTAKA SAHIFA

Deskripsi:
”Syaikhul Islam lebih besar dari yang dapat disebutkan oleh orang seperti saya. Jika saya akan bersumpah (dengan nama Allah) antara pojok Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, maka saya akan bersumpah bahwa saya tidak pernah melihat dengan mata saya langsung orang alim seperti beliau.” (Imam Ibnu al-Wardi). ”Menurut saya, beliau adalah seorang laki-laki yang semua jenis disiplin ilmu terhampar di hadapannya, dia bisa mengambil dan meninggalkan apa yang diinginkannya.”(Al-Qadhi al-lmam Ibnu Daqiq al-ld). ”Apabila beliau ditanya dalam suatu disiplin ilmu, maka orang yang menyaksikan dan mendengar jawaban beliau akan mengira bahwa beliau hanya menguasai disiplin ilmu itu saja, dan menghukumi bahwa tak seorang pun yang pengetahuannya luas seperti itu.” (Imam Kamaluddin bin az-Zamlakani). ”Adz-Dzahabi menceritakan bahwa Syaikh Ibnu Daqiq al-ld pernah berkata kepada Syaikhul Islam saat beliau menghadiri majelisnya, ”Saya tidak pernah menyangka bahwa Allah masih menciptakan manusia seperti Anda ini”. (Imam Ibnu Muflih). ”Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, dan aku juga tidak pernah melihat orang yang lebih alim dari beliau tentang Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, dan tidak ada yang lebih teguh berpegang kepada keduanya dari beliau.” (Al-Hafizh Abu al-Hajjaj al-Mizzi). ”Demi Allah, demi Allah, dan demi Allah, belum pernah ada di bawah kolong langit ini orang seperti syaikh kalian, Ibnu Taimiyah, dari segi ilmu, amal, kepribadian, akhlak, keteguhan mengikuti Nabi, kedermawanan, dan tekad di dalam membela kebenaran… Kami tidak pernah melihat orang dizaman kita ini yang dari ucapan dan amal perbuatannya terpancar kenabian Muhammad shalallahu alaihi wa salam dan Sunnah-sunnah beliau kecuali pada orang ini. Hati yang sehat akan mempersaksikan bahwa inilah (potret) mengikuti Nabi shalallahu alaihi wa salam yang hakiki.”(Imam Imaduddin al-Wasithi). Dan Majmuah al-Fatawa adalah salah satu lautan, ilmu yang terhampar di hati Syaikhul Islam. Memuat berbagai fatwa ilmiah, sang imam dalam masalan Politik, Pengadilan Negara/mahkamah, menghadapi pemberontak, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram. Buku ini patut menjadi rujukan semua kalangan.

20
Feb
09

Ensiklopedi Fikih Wanita 1

Harga: Rp 90.000,-
Pengarang: Syaikh Abu Abdillah Mustahafa al-Adawi
Penerbit: QISTY

Deskripsi:
Kelebihan buku ini tidak hanya terletak pada kelengkapan materi pembahasannya, tetapi juga pada cara pembahasan, pemilihan dalil dan penyimpulan hukumnya yang sedemikian cermat dan ketat. Selain membahas masalah-masalah pokok fikih bagi kaum wanita–semisal tentang thaharah, shalat, zakat, dan haji–, penulis juga membahas persoalan-persoalan cabang (furu’iyyah) seperti hukum-hukum yang berlaku bagi kaum wanita dalam masalah jenazah, beribadah di masjid, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Kelengkapan materi dan keluasan pembahasannya inilah yang menjadikan buku ini terbagi menjadi lima jilid. Dan sebagai buku fikih, karya Syaikh Musthafa al-Adawy ini patut menjadi rujukan setiap muslimah yang ingin menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan syariat Allah s.w.t. dalam segala aspeknya.Sekelumit tentang Penulis yaitu : Syaikh Musthafa al-Adawy. Ulama dan dai besar ini dilahirkan pada tahun 1945 di Minyah Samnud, Daqahliy, Mesir. Beliau mcndalami ilmij-ilmu syariah selama kurang Iebih 4 tahun (1979-1983) di Yaman pada seorarig alim ternama, Syaikh Muqbil ibn Hadi al Wadii. Sepulang dari menuntut ilmu, beliau mulai mengajarkan tafsir, hadis, dan fikih di sebuah masjid kecil di kampung halaman beliau di Mesir. Hingga kini, selain aktif mengajar dan berdakwah di pelbagai tempat, beliau juga sangat produktif menulis. Puluhan karya sudah beliau hasilkan, dan seluruhnya sudah dibukuknn. Di antaranya adalah Fiqh Tarbiyat al-Abna (edisi Indonesia: Fikih PendidikanAnak, Qisthi Press), Fiqh al-Akhlaq (edisi Indonesia: Fikih Akhlak, Qisthi Press), dan Jami Ahkam an-Nisa (edisi Indonesia: Ensiklopedi Fikih Wanita, Qisthi Press) sebanyak 5 jilid yang sekarang ada di tangan pembaca.

20
Feb
09

Al-Masail, Tanya Jawab Agama Jld 1

Harga: Rp 90.000,-
Pengarang: Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wad’i
Penerbit: GRIYA ILMU

Deskripsi:
Buku yang saat ini berada di hadapan pembaca adalah salah satu dari rangkuman fatwa-fatwa seorang ulama ahlus sunnah, qudwah (teladan) bagi para dai ilallah, Syaikh al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi i. Isi buku ini tersusun atas beberapa bab pembahasan. Mulai dari Kitab ath-Thaharah (bersuci), Shalat, Puasa, hingga persoalan JMu’amalah (interaksi sosial), serta masalah-masalah kontemporer. Buku ini sedianya akan dirilis dalam 2 jilid terjemahan dan terdiri dari 439 permasalahan.Pembaca akan mendapati jawaban dan uraian beliau yang mengesankan, senantiasa disertai dalil al-Quran dan as-Sunnah, sesuai dengan pemahaman generasi ulama Salaf. Jawaban beliau akan menjadikan pembaca semakin yakin akan keotentikan mazhab Ahlul-Hadits, baik dalam telaah ilmu Hadits maupun Fiqh. Selain itu, pembaca akan melihat pola pikir beliau beliau dalam mengkaji setiap permasalahan, yang selalu mengacu kepada dalil-dalil syari dan berlepas dari kekangan fanatisme. Sehingga, tidak berlebihan kiranya jika beliau disebut sebagai penerus Imam asy-Svaukani masa kini.Demikianlah, kami haturkan kepada para pembaca, sosok dai Rabbani dalam menerang-kan permasalahan-permasalahan agama Islam. Semoga beliau beroleh rahmat dan keberkatan dari Sang Maha Pencipta

19
Feb
09

Tafsir Ibnu Katsir Juz Amma

Harga: Rp 70.000,-
Pengarang: Ibnu Katsir
Penerbit: MARDHIYAH PRESS

Deskripsi:
Juz Amma merupakan juz yang paling banyak dihafal kaum muslimin, terdiri dari 37 surat pendek. Di dalamnya terkandung faidah yang berlimpah dan lautan hikmah yang dalam. Inilah juz yang paling berperan dalam pembentukan akidah generasi awal Islam yang kokoh, hingga akhirnya mereka berhasil menorehkan prestasi gemilang di atas panggung sejarah. Maka, memahami isi dan kandungan juz ini adalah satu di antara hal penting yang harus dilakukan umat, dan untuk itulah buku ini hadir. Agar lebih sempurna, maka buku ini disertai dengan tafsir surat al-Fatihah. Tafsir ini disusun oleh al-lmam al-Jalil al-Hafizh ‘Imaduddin Abul Fida Isma’il ibnu Katsir ad-Dimasyqi, sehingga termasyhur dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Karya ini telah diteliti oleh Syaikh Muhammad ‘Ali ash-Shabuni. Beliau adalah Guru Besar llmu Tafsir Fakultas Syari’ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah al-Mukarramah

19
Feb
09

Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1

Harga: Rp 160.000,-
Pengarang: Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh
Penerbit: PUSTAKA IMAM SYAFI’I

Deskripsi:
Ibnu Katsir, ulama terkemuka dalam bidang tafsir Al-Qur an, telah mempersembahkan karya besarnya kepada dunia Islam yaitu Tafsir lbnu katsir. Kecermatan dan kepiawaiannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur an yang mulia, menjadikan kitab tafsirnya itu sebagai kitab rujukan dan kajian di hampir semua majelis kajian tafsir di seluruh dunia Islam. Tidak bisa dipungkiri, kedalaman kajian dan terjadinya banyak pengulangan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, menjadikan kitab itu tebal dan berjilid-jilid. Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh telah meringkasnya sehingga mudah untuk dicerna oleh semua kalangan kaum muslimin. Penerbit Imam Syafii menambah nilai buku ini dengan desain dan layout buku yang menunjukan kualitas buku ini tidak hanya dari segi isinya. Buku ini berjumlah 8 jilid ini dan berukuran majalah besar/folio, menambah mudahnya membaca buku ini untuk kalangan dewasa/tua.

19
Feb
09

Tafsir al-Qurthubi, jilid 1

Harga: Rp 170.000,-
Pengarang: Imam al-Qurthubi
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

Deskripsi:
Kitab tafsir paling lengkap dalam membahas fikih, walaupun perhatiannya terhadap aspek qiraat, irab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, serta aspek nasikh (ayat-ayat penghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus, baik bacaannya ataupun hukumnya) tidak kalah besarnya dari perhatiannya terhadap ilmu fikih juga ilmu-ilmu lainnya.Secara umum, dapat dikatakan bahwa Al Qurthubi semoga Allah merahmatinya, telah bersikap objektif dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab tafsirnya, bersih (tidak tendensius) dalam menyampaikan kritikan-kritikannya, menjauhi hal-hal yang tidak etis ketika sedang berdiskusi atau berdebat, menaruh perhatian besar terhadap ilmu tafsir dari berbagai aspeknya, serta mendalami setiap ilmu yang dipaparkan dan dibicarakan di dalam kitabnya itu. Kitab tafsir yang memiliki sifat dan kedudukan seperti itu, sangatlah pantas untuk menjadi pusat perhatian para pakar dimana mereka semestinya berusaha untuk menjelaskan dan menerangkan sebagian pengertian yang belum jelas atau belum bisa difahami. Tetapi sepengetahuan kami, belum ada satu orang pun yang berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap kitab tersebut. Oleh karena itu penerbit merasa perlu menerbitkan buku ini bersama penjelasannya berupa takliqnya dari Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan takhrijnya: Muhammad Hamid Utsman

19
Feb
09

Tafsir al-Aishar jilid 3

Harga: Rp 160.000,-
Pengarang: Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi
Penerbit: DARUS SUNNAH PRESS

Deskripsi:
Tafsir Al-Quran ditulis untuk menjelaskan makna dan maksud dari suatu ayat di dalamnya, sehingga kaum muslimin dapat mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Tidak sedikit suatu tafsir Al-Quran di hadirkan oleh penafsirnya akan tetapi tafsir itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kaum muslimin wajib dimengerti, difahami lalu diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Untuk merealisasikan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan adanya penjelas atau sebuah tafsir. Maka dari itu, kami hadirkan kembali ke hadapan pembaca karya seorang ulama yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya, beliau adalah Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tafsir beliau ini menekankan pada penafsiran manhaj salafus shalih dalam hal akidah, ibadah maupun hal lainnya. Suatu kitab tafsir yang mudah dipahami sebagaimana nama tafsir ini yaitu ”Al-Aisar (termudah)”, yang menggabungkan antara arti yang dimaksud dalam firman Allah Taala dengan uraian-uraian bahasa yang mudah, sehingga kalangan awam pun dapat dengan mudah memahaminya. Sebuah kajian tafsir dengan metode penafsiran khusus yaitu : 1. Menjelaskan kata perkata dari setiap ayat secara literal. 2. Menafsirkan ayat secara global dengan menghubungkan ayat satu dengan ayat lainnya dan dengan penjelasan hadits Nabawi, perkataan para shahabat Radhiyallahu anhum dan kata-kata hikmah. 3. Diakhiri untuk setiap ayat-ayat penafsirannya dengan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut. Mudah-mudahan kitab tafsir ini dapat memberikan faedah ilmu untuk kaum muslimin dan bisa menjadi pendorong untuk melakukan amal kebajikan. Selamat membaca!
Blog Stats

  • 138.827 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
Februari 2009
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Tulisan Teratas

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: