Arsip untuk Agustus, 200819
Agu
08

Sirah Sahabat

Harga: Rp 40.000,-
Pengarang: Sumair al-Halbi
Penerbit: QAULA

Deskripsi:
Perjalanan hidup tokoh-tokoh besar selalu saja menarik untuk dibaca dan dikaji. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapat darinya, apalagi tokoh-tokoh itu adalah para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wa salam. Didalam diri para sahabat itu terdapat kepribadian unik, yang merupakan perpaduan antara keimanan, keberanian, kesahajaan, kecerdasan, dan keromantisan. Jumlah para sahabat adalah ribuan, yang darinya kita pasti akan mendapati sosok-sosok yang paling pantas untuk dijadikan idola. Dalam buku ini ditampilkan sepuluh sosok sahabat yang telah dijamin masuk surga. Bagi pembaca yang merindukan surga, maka buku ini bisa menjadi tambahan spirit dan motivasi, bahkan contoh praktis amalan-amalan yang bias mengantarkannya ke surga.

15
Agu
08

Menggali Harta Karun Rasulullah shalallahu alaihi wa salam

Harga: Rp 25.000,-
Pengarang: Dr. Ali bin Abdullah ash-Shayyah
Penerbit: DAAR ANNABA’

Deskripsi:
Abu Jafar At-Tusturi menceritakan: Kami mendatangi Abu Zur ah -yakni Ar-Razi- yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Beliau didamping! oleh Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, Al-Mundzir bin dan sekelompok ulama hadits lainnya. Lalu mendiskusikan hadits tentang talqin dan hadits Nabi shalallahu alaihi wa salam ”Bisikkanlah kepada orang yang menghadapi kematian diantara kalian kalimat, ”Laa ilaaha illallahu.”” Namun tiada seorang pun di antara mereka yang mampu meriwatkannya sampai kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa salam . Lalu Abu Zur ah yang sedang dalam keadaan sakaratul , ”Kami mendapatkan riwayat ini dari Bundar, dari Abu Ashim, dari Abdul Hamid bin Ja far, dari Shalih, dari Shalih bin Abu Arib, dari Kutsair bin Murrah al-Hadarami, dari Mu’adz bin Jabal yang berkata bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa salam bersabda, ”Barangsiapa yang akhir ucapannya adalah kalimat, ”Laa ilaaha illahu”, maka dia akan masuk surga.” Tidak lama kemudian Abu Zur ah pun meninggal dunia. Merupakan sepenggal kisah dari kedahsyatan kisah ahli hadist. Dalam buku ini Anda akan mendapatkan kisah-kisah menakjubkan lainnya tentang perjalanan ahli hadits dalam mencari dan meriwayatkan hadits Rasulullah shalallahu alaihi wa salam. Maka tidaklah keliru bila sebagian ulama mengatakan, ”Ahli hadits adalah keluarga Rasulullah shalallahu alaihi wa salam.” Semoga Allah merahmati mereka semua yang menelusurijJejak Ahli Hadits Dalam mencari Hadits Rasulullah shalallahu alaihi wa salam. Selamat membaca

15
Agu
08

Hadist Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia

Harga: Rp 40.000,-
Pengarang: Abu Yusuf al-Atsary
Penerbit: PUSTAKA AL-FURQON

Deskripsi:
Sesuatu yang menjadi pemandangan umum di setiap kajian di berbagai kota di Indonesia, bahwa setiap kali disebut bahwa beberapa hadits yang sangat masyhur di negeri ini ternyata lemah dan tidak boleh diamalkan, maka sebagian saudara kita sesama muslim yang hadir dalam kajian tersebut merasa kaget dan tercengang, kayaknya yang ada dalam pikiran mereka adalah: Bagaimana mungkin hadits itu lemah, padahal begitu masyhurnya dan sudah diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ambil contoh: Doa sebelum makan dengan lafadz: ..Allahuma bariklanaa fiymaa rozaqtanaa, waqinaa adzaa bannaar, bismillah, yang artinya:..Ya Alloh, berkahilah kami dalam apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami, dan lindungilah kami dari adzab neraka, bismillah. Ini adalah sebuah hadits yang lemah -sebagaimana akan datang keterangannya dalam kitab ini insya Alloh- maka sangat mungkin orang berfikir: Bagaimana dikatakan lemah, padahal doa itu sudah di ajarkan sejak dahulu kala, di semua jenjang pendidikan mulai dari TK, TPA, MI, SD dan lainnya tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Saya katakan: Bahwa pikiran semacam itu wajar-wajar saja, karena kemasyhuraran hadits tersebut menjadikan orang menerimanya tanpa mengecek terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh para ulama ahli hadits tentang keshahihan atau kelemahan hadits tersebut. Untuk itu buku ini dibuat sebagai pemberi pencerahan akan adanya sumber ilmu yang salah, yang sering kita gunakan sehari-hari padahal masih ada sumber ilmu yang benar yang belum/tidak kita gunakan.

15
Agu
08

Mukhtarot-Ringkasan Kaedah Bahasa Arab

Harga: Rp 30.000,-
Pengarang: Al-Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron
Penerbit: PUSTAKA AL-FURQON

Deskripsi:
Cukuplah perkataan ulama besar ini sebagai pemotivasi agar anda belajar bahasa arab dari buku ini.Syaikul Islam Ibnu Taimiyah berkata:”Bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama,sedangkan mempelajarinya adalah wajib, karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Dan tidaklah seseorang bisa memahami al-Qur’an dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab.(Iqtidho, Ibnu Taimiyah 1/527)

15
Agu
08

Ringkasan Shahih Bukhari, jilid 3

Harga: Rp 200.000,-
Pengarang: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
Penerbit: GEMA INSANI PRESS
Deskripsi:
Kitab hadist shahih Bukhari menjadi buku yang mudah dipahami tanpa kehilangan makna aslinya, karena diringkas oleh seorang ahli hadist saat ini

15
Agu
08

Tafsir Juz Amma disertai Hukum Tajwid

Harga: Rp 40.000,-
Pengarang: Dr. Muhammad Sulaiman ‘Abdullah al-Asyqar
Penerbit: PUSTAKA IMAM SYAFI’I

Deskripsi:
Dalam rangka membantu ummat Islam untuk mewujudkan tujuan yang mulia seperti disebutkan di atas, kami pun menerbitkan Juz ‘Amma dan tafsirnya dengan spesifikasi sebagai berikut: 1. Bertuliskan rasm utsmani. Yaitu, model tulisan al-Qur-an dengan kaidah khas yang dengannya mus-haf al-Qur-an ditulis dan dibukukan di zaman Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan. Tulisan mus-haf ini sesuai dengan riwayat Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah al-Asadi al-Kufi, dari ‘Ashim bin Abin Najud al-Kufi at-Tabi’i, dari Abu ‘Abdurrahman Abdullah bin Habib as-Sulami, dari ‘Utsman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, dan Ubay bin Ka’ab, dari Rasulullah >H o Mus-haf ini selanjutnya dikenal dengan mus-haf ‘Utsmani atau mus-haf Madinah. Mus-haf Juz ‘Amma versi Madinah yang ada di tangan Anda ini ditulis dengan indah oleh seorang kaligrafer arab terkenal bernama ‘Utsman Thaha. 2. Bertajwid. Mus-haf Juz ‘Amma ini dilengkapi dengan kaidah-kaidah tajwid yang ditandai oleh warna yang berbeda-beda pada setiap kaidah dan disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas tentang bagaimana cara membaca yang benar. Cara ini kami lakukan untuk memudahkan siapa saja yang ingin belajar tajwid secara ringkas, mudah, dan aplikatif. 3. Bertafsir. Untuk melengkapi manfaat dan faedah bagi kaum Muslimin, kami melengkapi Juz ‘Amma ini dengan tafsirnya sehingga apabila seseorang merasa kesulitan memahami arti suatu ayat, maka ia dapat merujuk ke tafsir ayat tersebut dengan mudah di bagian bawah mus-haf. Adapun tafsir yang kami pilih sebagai rujukan untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut adalah kitab Zubdatut Tafsiir, ringkasan tafsir Fat-hul Qadir karya Imam asy-Syaukani. Tafsir yang disusun oleh Dr. Muhammad Sulaiman ‘Abdullah al-Asyqar ini, selain singkat dan padat, juga mengesampingkan hal-hal yang kurang penting dalam kitab induknya dan hanya mencantumkan pendapat terkuat dari pendapat-pendapat para ulama ahli tafsir dalam suatu permasalahan yang diper-selisihkan. Selain itu, kami juga melengkapi mus-haf ini dengan kaidah-kaidah umum penulisan mus-haf ‘Utsmani dan tata cara membacanya di bagian depan, serta perbedaan penulisannya dengan mus-haf lokal. Kami juga menyediakan halaman tersendiri untuk tafsir ayat yang panjang di bagian belakang sehingga tidak mengganggu keindahan dan kerapian mus-haf.

12
Agu
08

Aqiqah, Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi

Harga: Rp 20.000,-
Pengarang: Ahmad bin Mahmud ad-Dib
Penerbit: QISTY

Deskripsi:
Buku ini berisi penjelasan tentang aqiqah dan kewajiban-kewajiban orangtua terhadap bayi mereka, baik sebelum maupun setelah dilahirkan. Penjelasan aqiqah yang dipaparkan buku ini merujuk kepada hadis dan sunnah Nabi. Kendati dikemas dalam pembahasan fikih, namun buku ini tidak terjebak ke dalam persoalan khilafiyah yang berbelit-belit. la memaparkan secara garis besar perbedaan pendapat ulama enyangkut tatacara pelaksanaan aqiqah dan menunjukkan pendapat yang paling valid berdasarkan nash yang sharih dan sahih. Buku ini tak hanya menjelaskan hukum aqiqah, tapi juga membentangkan uraian tentang tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, dan hikmah aqiqah. Bahkan lebih dari itu, risaiah aqiqah ini dilengkapi pula dengan pembahasan mengenai anjuran agama kepada para orangtua untuk memiliki keturunan, serta kewajiban yang harus ditunaikan orangtua menjelang dan sesudah pelaksanaan aqiqah. Paparan bukujni sangat jelas, mudah dipahami, dan praktis. Buku ini penting dimilikibieh para orangtua, calon orangtua yang menanti an buah hati mereka, dan siapa saja yang ingi mengetahui lebih dalam lagi tentang aqiqah, serta kewajiban kewajiban terhadap anak sesuai ajaran Islam.

12
Agu
08

Hari-Hari Pertama di Alam Akherat

Harga: Rp 30.000,-
Pengarang: Syaikh Mahir Ash-Shufi
Penerbit: AQQWAM

Deskripsi:
Inilah peristiwa suatu hari di Akhirat. Satu hari yang lamanya 50.000 tahun kehidupan dunia. Semua makhluk dikumpulkan dalam satu hamparan yang luas. Saat itu wajah-wajah tertunduk layu penuh kehinaan. Tak ada lagi raja dan pelayan, semua telanjang dan berjalan tanpa alas kaki. Bahkan, ada sekelompok orang yang berjalan dengan muka mereka, sementara mata tak bisa lagi melihat dan mulut tak bisa lagi berbicara. Setiap orang datang kepada Rabbnya sendirian sebagai seorang hamba. Hari itu NabiAdam, Ibrahim, Musa, Isa dengan kemuliaan mereka di sisi Allah menyeru, ”diriku… diriku…” mereka merintih karena takut dari murka Rabbnya. Lantas, kira-kira bagaimana ketakutan dan kesedihan kita dibandingkan dengan mereka pada hari itu? Buku ini mengajak Anda mengetahui lebih jauh tentang kedahsyatan yang terjadi dan kebutuhan manusia akan telaga dan syafaat Rasulullah pada saat yang menggetarkan tersebut

09
Agu
08

The Miracle of Isra Mi’raj

Harga: Rp 25.000,-
Pengarang: Ibnu Hajar al-Asqalani
Penerbit: INAS MEDIA

Deskripsi:
Isra Miraj adalah peristiwa besar, bukan saja karena ada perintah shalat 5 waktu di dalamnya kepaada Rasululullah Muhammad shalallahu alaihi wasalam tetapi juga lantaran banyak keaiaiban yang terjadi didalamnya. Menjadi Hikmah bagi Muslim. Nah, inilah buku yang mengupas secara detail tentang peristiwa besar itu. Secara diskriptif, penulis memaparkannya berdasarkan hadits pada Bab Isra dan Mi raj dari Kitab Shahih Al-Bukhari yang disusun berdasarkan makna dan tema. Sangat detail dan sistematis, hampir tidak ada yang terlewatkan bagian-bagiannya. Insya Allah, membaca buku ini seperti bertamasya ke langit tujuh, napak tilas perjalanan ke Sidratul Muntaha dan menguak peristiwa menakjubkan yang terjadi di dalamnya, merunut kembali bagaimana Rasulullah shalallahu alaihi wasalam berangkat dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, perjalanan dari Baitul Maqdis ke Iangit pertama sampai ke Iangit tujuh, pertemuan dengan para nabi sebelumnya, ke Sidratul Muntaha, diperlihatkannya surga dan neraka, diperintahkannya perintah shalat 5 waktu, dan sebagainya. Sungguh, dituturkan seolah-olah kita benar-benar bersama Nabi Muhammad…

09
Agu
08

Sirah Nabawiyah

Harga: Rp 80.000,-
Pengarang: Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri
Penerbit: PUSTAKA AL-KAUTSAR

Deskripsi:
Perjalanan hidup Rasulullah,adalah lautan yang luas membentang dengan kebeningan airnya yang kebiruan. Disana tersimpan pesona alami nan abadi. Tiada mata yang bosan memandang. Tiada hati yang jemu menikmati. Tiada berhenti orang yang menyelami. Karena sosok beliau, adalah pesona sepanjang masa. Buku Sirah Nabawiyah ini mencoba menyajikan pesona-pesona itu. Sebagai buku yang berhasil meraih juara 1, dalam lomba karya tulis tentang sirah beliau, yang diprakarsai Rabithah Al-Alam Al-Islamy, tidak terlalu mengherankan, jika ia juga memiliki pesona tersendiri untuk dibaca dan dinikmati.
Blog Stats

  • 139.201 hits
Buku-buku Islam sangat cepat berkembang, namun seringkali kita bingung dimana bisa mendapatkan buku tersebut. Toko buku biasa seringkali tidak menyediakan buku yang kita inginkan. Karena itu disini kami mencoba menghimpun seluruh toko buku Islam di Indonesia, yang nantinya dapat mempermudah kita dalam mencari buku-buku Islam dengan leluasa. Anda tidak harus susah payah kepanasan, cukup sms ke 0818 258 753, barang akan sampe ke alamat Anda.
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Powered by Stats 21

Masukkan email Anda untuk mendapatkan informasi BUKU ISLAM terbaru via email

Bergabunglah dengan 107 pengikut lainnya

10 Resep Menyelami Makna Al-Quran Abdurrahman bin Abdul Aziz as-Sudais an-Najdi Abu Ihsan al-Atsary dan Ummu Ihsan Abu Umar Basyir Aiman bin Abduh bin Abdul Fattah Akbar Al-Allamah as-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Al-Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah al-wajiz Ar-Risalah Buana Ilmu Islami buku laris CAHAYA TAUHID PRESS Darul Falah Darul Ibnu Hazm DARUS SUNNAH PRESS Dr. Abdullah al-Faqih Dzikir dan Doa Shahih ELBA Ensiklopedi Muslim Fathul Bari Fiqih Jima' Griya Ilmu Hadist-hadist Populer hafal Alquran Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Nawawi Imam Syafi'i INSAN KAMIL Kamus Arab-Indonesia sehari-hari Khutbah Jumat dari Masjidil Haram kitab Konsultasi Kehamilan secara Medis dan Islam Kontroversi Poligami Media Hidayah Minhajul Muslim Muhyiddin Abu Yahya Datyadikara Musthalah Hadits Pedoman Hidup Sehari-hari Penerbit: SAHARA penerbit insan kamil PUSTAKA ALKAUTSAR Pustaka As-Sunnah PUSTAKA At-TAZKIA PUSTAKA AT-TIBYAN Pustaka Azzam PUSTAKA DARUL HAQ PUSTAKA DARUL ILMI Pustaka Ibnu Katsir Pustaka Ibnu Umar Pustaka Imam Ahmad PUSTAKA IMAM NAWAWI Pustaka Imam Syafi'i PUSTAKA TAZKIA Qisty Ringkasan Shahih Muslim Rumah Penerbit Al-Manar SAHARA Shahih Tafsir Ibnu Katsir Shahih Thibbun Nabawi Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthoni Syaikh Husain bin 'Audah al-Awayisyah Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri Terjemah Syarah ad-Durusil Muhimmah li ammatil ummah Tuntunan Doa dengan Asmaul Husna Zadul Maad Zainal Abidin Syamsudin
Agustus 2008
S S R K J S M
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Book of The Week!

My Popularity (by popuri.us)
free counters

%d blogger menyukai ini: